Na tem spletnem mestu uporabljamo piškotke, ki so nujni za delovanje spletnega mesta (1. skupina), za zbiranje statističnih podatkov o uporabi naših spletnih mest (2. skupina), piškotke, ki omogočajo povezavo s platformami, kot so Facebook in Google (3. skupina) in piškotke, ki so namenjeni marketingu, prilagojenemu vašim zanimanjem (4. skupina). Če soglašate z nalaganjem vseh navedenih vrst piškotkov, kliknite »Strinjam se«, sicer pa dovoljenja uredite v »Nastavitvah piškotkov«. V primeru, da ne opravite izbire, bodo naloženi piškotki 1. in 2. skupine.

 

LON v številkah
 
 

 

LON niso samo finančne storitve, ampak so vsi zaposleni. S spletno stranjo LON v številkah vam želimo na pregleden, razumljiv in simpatičen način predstaviti naš bančni tim in finančne podatke. 

Letna poročila in razkritja
 
 

 

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015  Popravek letnega poročila za leto 2015

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015  Popravek letnega poročila za leto 2014

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Pojasnilo uprave in nadzornega sveta LON k revizorskemu mnenju s pridržkom za leto 2016

 

Druga razkritja:

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Razkritja v skladu z osmim delom Uredbe CRR za leto 2014

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Razkritja v skladu z osmim delom Uredbe CRR za leto 2015

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Razkritja v skladu z osmim delom Uredbe CRR za leto 2016

 

Rezultati
 
 

Pomembnejši podatki in nekateri kazalniki poslovanja hranilnice 

 

v 1000 EUR  

Pomembnejši podatki
31. 12. 2019 31. 12. 2018 31. 12. 2017
31. 12. 2016
Bilančna vsota

296.754

264.370

259.265

256.371 

Skupni obseg depozitov nebančnega sektorja

246.972

213.543

211.758

214.663

- pravnih in drugih oseb

76.295

69.287

63.103

66.502

- prebivalstvo

170.677

144.256

148.655

148.161

Skupni obseg danih kreditov nebančnemu sektorju

151.154

151.196

146.641

141.898

- pravnih in drugih oseb

42.204

45.232

54.700

54.031

- prebivalstvo

108.926

105.964

91.941

87.867 

Celotni kapital LONa

16.580

18.166

13.054

13.304

Oslabitve finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti in rezervacije

2.043

1.642

2.659

3.321

Obseg zunajbilančnega poslovanja

14.908

18.848

20.541

27.202

Čiste obresti

6.757

6.669

5.740

5.622

Čisti neobrestni prihodki

2.143

2.470

2.183

2.114

Stroški dela, splošni in administrativni stroški

7.927

7.592

7.392

7.043

Amortizacija

681

519

614

457

Oslabitve in rezervacije

552

315

3.003

223

Poslovni izid pred obdavčitvijo iz rednega poslovanja

(1.506)

371

(3.086)

13 

Davek iz dohodkov pravnih oseb iz rednega poslovanje

1

112

(553)

(1)

Število zaposlenih

124

108

123

119

Število delničarjev

194

250

387

461 

Število delnic

115.856

115.856

75.856

50.491

Nominalna vrednost delnic (v EUR)

75,00

75,00

75,00

75,00

Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)

143,11

156,80

172,10

263,52

 

 

Pomembnejši kazalniki poslovanja

 

Kazalnik
31. 12. 2019 31. 12. 2018 31. 12. 2017
31. 12. 2016
Kapitalska ustreznost (v %)

15,22

14,47

12,10

12,19

Oslabitve fin.sred.,merj. po odplačni vrednosti in rezervacije za prevzete obv/razvrščene akt. bilančne in razvršč. zunajbil. postavke

0,98

0,72

1,25

1,62

Obrestna marža

2,62

2,56

2,16

2,22

Marža finančnega posredništva

3,45

3,51

2,98

3,06

Donos na aktivo pred obdavčitvijo

(0,58)

0,10

(0,95)

0,01 

Donos na kapital pred obdavčitvijo

(8,29)

2,24

(18,65)

0,10

Donos na kapital po obdavčitvi

(8,29)

1,56

(18,65)

0,10

Operativni stroški / povprečna aktiva

3,34

3,11

3,01

2,97